Długotrwały Stan Przejściowy, to fotografie, które powstały z potrzeby zapisu „znaku” tymczasowości pojawiającej się podczas moich podróży. Wszystkie zdjęcia, wykonane w 100 miejscowościach w Polsce powstały w rok. Nie będzie tu jednak  miast „wielkiej szóstki”. Wybór miejsc spoza dużych aglomeracji był podyktowany faktem, iż tylko w ten sposób można pokazać jak podróżują osoby o niskim statusie społecznym. To właśnie prowincja, po której podróżowałem jedynie publicznymi środkami transportu pokazuje jak ludzie nie posiadający aut i żyjący w małych miastach przemieszczają się z miejsca na miejsce i jak trudnym bywa to wyzwaniem. Przestrzeń, która pojawia się na fotografiach to dworce, wiaty, przystanki autobusowe oraz niepozorne, czasem nie zauważane w tkance miejsca, punkty odjazdu busów. Czas pandemii dodatkowo zmienił ich status. Część z nich została wyłączona z użytku publicznego, zapomniana w związku ze znacznym zmniejszeniem liczby kursów, lub zmieniony został ich status. Pozamykane na głucho, na chwile, na kilka tygodni nie wróciły już do swojej pierwotnej użyteczności. Niektóre nowe lub odnowione stają się jedynie wydmuszkami przypisywanej im pierwotnej funkcji.

Long-lasting Transition State are photographs that were created out of the need to record the "sign" of temporality that appears during my travels. All photos, taken in 100 places in Poland, in one year. However, there will be no "big six" cities here. The choice of places outside large agglomerations was dictated by the fact that this is the only way to show how people with a low social status travel. Province where I traveled only by public transport, shows how people who do not own cars and live in small towns move from place to place and how difficult it can be. The spaces that appear in the photos are stations, shelters, bus stops and inconspicuous places, sometimes not noticed in the tissue, departure points for buses. The time of the pandemic additionally changed their status. Some of them have been excluded from public use, forgotten due to a significant reduction in the number of courses, or their status has been changed. Deafly closed, they did not return to their original usefulness for a moment or a few weeks. Some new or renewed ones become only shells of the original function assigned to them.

About the author
I'm working in broadly understood photography: reportage, portraits, and book covers. I am an author of cover of famous books like: Oskar and Mrs Rose by Emmanuel Shmitt, The Pianist by Wladyslaw Szpilman, Here by The Polish Nobel Prize Winner Wislawa Szymborksa and my photos appears in books by polish authors: Szymon Hołownia, Andrzej Maleszka, Katarzyna Kolenda- Zaleska. 
I use to or I'm now working with SIW ZNAK, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Edukacyjne, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Publishing house A5, Publishing house Austeria, Can-Pack S.A., Umbrella Foundation, Jagiellonian University, Pedagogical University in Cracow, Instytut Książki, Publishing house Arkana, Publishing house Noir sur Blanc, Jewish Culture Festival in Cracow, Festival of Miłosza,  Copernicus Festival, The Puppet and Actor Theater "Kubuś" in Kielce.
I published in : Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny, Newsweek, Foto Pozytyw, Time of Wine, Foto-Info, Rzeczpospolita, The Times Of Israel, Private Magazine, Dodho Magazine, Excio Journal, The Photo Argus, BETA developments in photography, L'Oeil de la Photographie, Tagree, Hamburger Eyes Photo Magazine .
author's website: https://karlinskifoto.com
Back to Top